همسر انگلیسی فرمانده نیروی دریائی ارتش ایران
در پاره ای از منابع تاریخی چنین آمده  است : دریادار بایندر فرمانده نیروی دریائی ارتش ایران در زمان رضا شاه ؛ در یکی از مسافرت هایش به  لندن ؛ با دوشیزه ای به نام «امیلی سایکسن» آشنا شد و با اینکه ازدواج افسران ایرانی با زنان خارجی ممنوع شده بود ؛ با اخذ مجوز از رضاه شاه در سال 1312 با وی ازدواج کرد . بعد از بورش متفقین به ایران در شهریور 1320 و غافلگیری نیروی دریائی ایران که منجبر به  اشغال آبادان و مناطق نفت خیز جنوب توسط نیروهای مهاجم ارتش بریتانیا شد . همسر انگلیسی دریادار بایندر ؛ بلافاصله پس از کشته شدن شوهرش توسط مهاجمین ، خوزستان را ترک گفت و درهمدان به نیروهای انگلیسی پیوست و از همانجا عازم لندن شد  .
https://telegram.me/baghaeechannel