کسی که بدون اسلحه به مذاکره برود بدون شلوار بازخواهد گشت !

 فیصل القاسم مجری برجسته ‌ی الجزیره