♦?دکتر هاتف خالدی/ فریب و نیرنگ کافی است. #لیست_امید تان جز یاس و ناامیدی هیچ به بار نیاورده است. از آن " تکرار می کنم" ها حالا جز طنین های وقیحانه و پردغل هیچ باقی نمانده است. دیگر نمی توان به مردم وعده لیست امید داد و بعد درباره رسوایی هایی مانند #سفره_انقلاب و طرح های #دو_فوریتی بستن دهان #منتقدان و آقازاده های ارز فروش سی و چند ساله نماینده مجلس و لابی و زد بند #تحقیق_و_تفحص سکوت کرد.

??بهای رد تحقیق و تفحص از #شهرداری اعطای تراکم ده ملیاردی به برادر کدام عضو کمسیون عمران بوده است جناب #صادقی؟ آن اصلاحاتتان جز پخش ربنای "استاد" از صداسیما و برگزاری کنسرت در مشهد و گلو پاره کردن فلان نماینده "پفیوز" گوی مجلس چه بود؟

??در گزارش کمیسیون عمران مجلس چه آمده بود که اینگونه مجاب شدید؟ آنها که به شما رای دادند حق دارند یک نسخه از آن گزارش را بخوانند که بدانند که چه طور قانع شدید که:

??تهران را به چوب حراج نگذاشته اند و نفس شهروندان را با #تراکم فروشی به شماره نینداخته اند
??در آن سازمان بی در و پیکر شهرداری انتصاب های غیرقانونی انجام نشده است و صندلی ها را به آشنایان و مقامات ذی نفوذ تقدیم نکرده اند
??و واگذاری های بی حساب و کتاب بیش از یک ملیون و یکصد هزار متر مربع خانه ویلایی و آپارتمان به اعضای شورای شهر رخ نداده است.

??http://t.me/jebhe_mostazafin