نامه وارده

بنام خدا
سلام جناب آقای داوری عزیز

دو میلیارد دلار کشور را آمریکا در مقابل لبخند دولتمردان تدبیر و امید دزدید.

با احتساب قیمت 200 ملیون تومان برای هر خانه، 35 هزار زوج یا 70 هزار جوان تازه ازدواج کرده از داشتن خانه محروم شدند.

با احتساب قیمت 35 ملیون تومان برای یک خودرو داخلی، 200 هزار نفر از داشتن خودرو محروم شدند.

با احتساب 100 میلیارد تومان برای ساختن یک بیمارستان مجهز، 70 شهر کشور از داشتن یک بیمارستان کاملا مجهز محروم شدند.

به این اعداد اضافه کنید تعداد هواپیماها؛ هلیکوپتر های اورژانس، کارخانه ها و کارگاه ها و ...

تعجب میکنم از توان زنده ماندن در برابر این مسائل!
دهقانی

https://telegram.me/dr_davari