دیدم دیپلمات های مذاکره کننده برجام، افشاگری فرموده اند دو میلیارد دلار توقیفی در امریکا، سرمایه گذاری دولت پیشین بوده است. آقای رییس بانک مرکزی هم -که درکشان می کنیم- گله کرده چرا در کشور دشمن سرمایه گذاری کرده اند. من دفاعی از آن داستان ندارم و جزئیاتش را هم نمی دانم؛ لیکن، دولتی که همه هستی اش را در امریکا سرمایه گذاری کرده، در موقعیتی نیست که از خرده سرمایه گذاری دیگران انتقاد کند!

@mahdi_mohammadi61